logo theatex holland start pagina theatex de diensten van theatex portfolio theatex contact met theatex einde navigatie
voorwaarden
leverings en betalingsvoorwaarden
1. Alle offertes zijn vrijblijvend.

2. Goederen reizen voor rekening en risico van de koper.

3. Betaling dient binnen 30 dagen na faktuurdatum zonder korting in bezit van verkoper te zijn. Verkoper behoudt zich echter te allen tijde het recht voor slechts onder rembours af te leveren of in bepaalde gevallen voor afzending der goederen betaling te verlangen.

4. Verkoper behoudt zich tot het ogenblik der betaling het eigendomsrecht op de geleverde goederen uitdrukkelijk voor. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaald, heeft de verkoper het recht, zonder dat nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussen- komst vereist is, de koop ontbonden te verklaren, en rentevergoeding van 12% jaars te verlangen over het niet betaalde bedrag (of gedeelte daarvan vanaf de vervaldag tot de dag der voldoening, onverminderd verkopers verdere rechten uit wanprestatie voortvloeiende.

5. Reklames ten aanzien van de geleverde goederen moeten binnen 8 dagen na ontvangst der goederen schriftelijk ter kennis van verkoper zijn gebracht. Indien de geleverde goederen materiaal- of fabricagefouten mochten vertonen, zal de verkoper de keuze hebben voor gratis remplace of creditering zorg te dragen. Tot enigerlei verdere verplichting of schadevergoeding is verkoper niet gehouden.

6. In geval van overmacht wordt de overeenkomst tijdelijk en dat wel gedurende die overmacht opgeschort. Verkoper zal o.a. op overmacht een beroep kunnen doen, wanneer hij niet zijn verplichtingen kan voldoen tengevolge van staking, uitsluiting, brand, belemmeringen in het verkeer, gebrek aan grondstoffen, materialen of arbeids- krachten, mobilisatie, oorlog, invoer- of uitvoerbelemmeringen, regeringsmaat- regelen of andere belemmerende omstandigheden buiten toedoen.

7. Gerechtelijke- en buitengerechtelijke inkassokosten komen voor rekening van koper. Buitenrechtelijke kosten, worden gesteld op tenminste 10% van de vordering.

8. De goederen blijven eigendom van de verkoper, tot ze geheel zijn betaald.

schaduw onder contact met theatex 0297263087